...ما در همه جای شهر حضور داریم

ایستگاه مسافر

E.3

ایستگاه مسافر

E.2

ایستگاه مسافر

E.1

نیمکت

MP.3

نیمکت

MP.2

نیمکت

MP.1

نیمکت

MP.6

نیمکت

MP.5

نیمکت

MP.4

نیمکت

MP.9

نیمکت

MP.8

نیمکت

MP.7

نیمکت

MP.12

نیمکت

MP.11

نیمکت

MP.10

سطل زباله

S.3

سطل زباله

S.2

سطل زباله

S.1

سطل زباله

S.6

سطل زباله

S.5

سطل زباله

S.4

سطل زباله

S.8

سطل زباله

S.7