...ما به فکر همه هستیم

...جانبازان، توان یابان، معلولین

قایق پارویی معلولین

BM.704  _  116*118*93

ادغامی زیربغل و نرمش پا

BM.702  _  290*116*165

ادغامی پرس سینه و پروانه ای

BM.701  _  100*150*200

لیفت نشسته

BM.728  _  100*80*135

بارفیکس ادغامی

BM.705  _  140*67*180

ادغامی فرمانی و مچ

BM.703  _  115*156*127

تاب ویژه توانیابان

BM.751  _  210*200*300

الاکلنگ ویژه توانیابان

BM.752  _  250*100*120

چرخ و فلک تعاملی

BM.753  _  240*120

اعصاب سنج تعاملی

BM.754  _  400*100*100

واکر سرعتی ویژه کم بینایان و نابینایان

BM.755  _  600*100*200

توپ متحرک ویژه توانیابان

BM.756  _  300*50*170

توپ آویز تعاملی

BM.757  _  330*270