...با خیال راحت تفریح کنید، ما استاندارد داریم

MKP.03 مجموعه پلی اتیلن

MKP.02 مجموعه پلی اتیلن

MKP.01 مجموعه پلی اتیلن

MKP.06 مجموعه پلی اتیلن

MKP.05 مجموعه پلی اتیلن

MKP.04 مجموعه پلی اتیلن

MKP.09 مجموعه پلی اتیلن

MKP.08 مجموعه پلی اتیلن

MKP.07 مجموعه پلی اتیلن

MKP.12 مجموعه پلی اتیلن

MKP.11 مجموعه پلی اتیلن

MKP.10 مجموعه پلی اتیلن

MKP.15 مجموعه پلی اتیلن

MKP.14 مجموعه پلی اتیلن

MKP.13 مجموعه پلی اتیلن

کف پوش های گرانولی لاستیکی (پایه دار و تخت)

در ابعاد 1*1 متر و ضخامت های 20، 25، 30، 45 و60 میلیمتر

MKP.16 مجموعه پلی اتیلن