...طراحی حساب شده، کیفیت بی نظیر

پرس پا

B.207  _  170*114*148

گام زن چپ و راست

B.204  _  100*97*114

زیربغل

B.202  _  206*75*196

میز شطرنج

B.21  _  132*132*80

ادغامی پرس پا و مسگری

B.7 – 10  _  155*74*150

گام زن دست و پا

B.211  _  110*41*165

فوتبال دستی روبسته

B.140  _  180*160*95

میز پینگ پنگ

B.41  _  277*154*85

فوتبال دستی رو باز

B.40  _  152*140*90

دروازه فوتسال

Z.2  _  310*170*210

دروازه فوتبال

Z.1  _  310*170*210

صفحه بعد