...طراحی حساب شده، کیفیت بی نظیر

ادغامی گام زن چپ و راست و مسگری

B.4 – 10  _  132*100*130

ادغامی گام زن چپ و راست و پرس پا

B.4 – 7   _  146*100*160

چندکاره

B.03  _  86*80*110

ریلکسیشن متحرک

B.09  _  109*96*187

ادغامی چهارفرمان و چرخش پهلو

B.6 – 20   _   96*95*195

چهار فرمان

B.06  _  115*95*128

بارفیکس ساده

B.13  _  150*138*225

ماساژور

B.12  _  125*80*150

مسگری

B.09  _  109*96*187

ایستایی زیربغل

B.15  _  110*110*255

بارفیکس فرمانی

B.14  _  200*45*255

ادغامی سه کار

B.13 – 14 – 15  _  170*170*225

پارالل

B.18  _  166*68*158

ریلکسیشن ثابت

B.17  _  120*70*96

پرش ارتفاع

B.16  _  85*70*225

صفحه قبل